สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ลงทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

* วงรอบปีการศึกษาถัดไป นับตั้งแต่ 6 สิงหาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปีถัดไป

ตารางสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 21:34 น.
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา รวมผู้สำเร็จ (ตรี+โท) จำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต รวมผู้ลงทะเบียน (ตรี+โท)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 24 19 43 0 0 0 43 20 19 39 0 0 0 39
2. คณะครุศาสตร์ 90 351 441 23 15 38 479 80 312 392 17 10 27 419
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 0 40 0 0 0 40 37 0 37 0 0 0 37
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 187 232 0 0 0 232 43 180 223 0 0 0 223
5. คณะวิทยาศาสตร์ 0 3 3 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 2
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 5 31 0 0 0 31 26 5 31 0 0 0 31
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 46 77 123 6 1 7 130 41 71 112 5 1 6 118
8. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 16 32 48 0 0 0 48 16 31 47 0 0 0 47
9. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 18 33 51 3 9 12 63 11 28 39 2 8 10 49
10. วิทยาลัยธาตุพนม 13 4 17 0 0 0 17 13 4 17 0 0 0 17
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 8 138 146 0 0 0 146 8 129 137 0 0 0 137
รวม 326 849 1,175 32 25 57 1,232 295 781 1,076 24 19 43 1,119
  รวมผู้สำเร็จการศึกษา 1,232 คน รวมผู้ลงทะเบียนบัณฑิต 1,119 คน
ตารางสรุปจำนวนผู้ประสงค์เข้า และ ไม่เข้า รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 21:34 น.

คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมผู้เข้ารับฯ (ตรี+โท) จำนวนผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมผู้ไม่เข้ารับ (ตรี+โท)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 20 19 39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 78 306 384 15 10 25 409 1 6 7 2 0 2 9
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 37 0 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 178 220 0 0 0 220 1 2 3 0 0 0 3
5. คณะวิทยาศาสตร์ 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 5 30 0 0 0 30 1 0 1 0 0 0 1
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 39 71 110 5 1 6 116 2 0 2 0 0 0 2
8. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 15 29 44 0 0 0 44 1 1 2 0 0 0 2
9. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 11 28 39 2 8 10 49 0 0 0 0 0 0 0
10. วิทยาลัยธาตุพนม 13 2 15 0 0 0 15 0 2 2 0 0 0 2
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 8 128 136 0 0 0 136 0 1 1 0 0 0 1
รวม 288 768 1,056 22 19 41 1,097 6 12 18 2 0 2 20
  รวมผู้เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 1,097 คน รวมผู้ไม่เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 20 คน


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ตามปีที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา และคณะ