ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


สรุปจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูล ณ วัน เสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09:23 น.
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา
ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม
1. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 0 0 32 32
2. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 0 0 8 8
3. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 0 0 32 32
4. คณะครุศาสตร์ 49 34 235 318
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 52 52
6. วิทยาลัยธาตุพนม 0 0 30 30
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 0 0 101 101
8. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 0 213 221
9. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 16 16
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 25 25
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 91 91
รวมทั้งหมด 57 34 835 926


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

                
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา
ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม
1. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 0 0 43 43
2. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 0 0 18 18
3. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 0 0 47 47
4. คณะครุศาสตร์ 59 163 275 497
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 61 61
6. วิทยาลัยธาตุพนม 0 0 39 39
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 0 0 150 150
8. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 0 256 264
9. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 20 20
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 30 30
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 113 113
รวมทั้งหมด 67 163 1,052 1,282