ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


สรุปจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:57 น.
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม
1. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 0 0 0 28 28
2. วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ 0 0 0 19 19
3. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 0 0 0 19 19
4. คณะครุศาสตร์ 6 49 29 483 567
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 64 64
6. วิทยาลัยธาตุพนม 0 0 0 80 80
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 0 0 0 114 114
8. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 10 0 235 245
9. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 12 12
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 3 0 63 66
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 3 0 104 107
รวมทั้งหมด 6 65 29 1,221 1,321


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

                      
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม
1. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 0 0 0 30 30
2. วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ 0 0 0 27 27
3. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 0 0 0 26 26
4. คณะครุศาสตร์ 6 58 176 537 777
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 75 75
6. วิทยาลัยธาตุพนม 0 0 0 92 92
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 0 0 0 145 145
8. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 10 0 267 277
9. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 14 14
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 3 0 79 82
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 7 0 144 151
รวมทั้งหมด 6 78 176 1,436 1,696