สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ลงทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

* วงรอบปีการศึกษาถัดไป นับตั้งแต่ 6 สิงหาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปีถัดไป
2018-8-6 : 2019-6-30
ตารางสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05:47 น.
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา รวมผู้สำเร็จ (ตรี+โท) จำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต รวมผู้ลงทะเบียน (ตรี+โท)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 24 19 43 0 0 0 43 24 19 43 0 0 0 43
2. คณะครุศาสตร์ 90 351 441 23 15 38 479 88 348 436 20 15 35 471
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 0 40 0 0 0 40 39 0 39 0 0 0 39
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 187 232 0 0 0 232 44 183 227 0 0 0 227
5. คณะวิทยาศาสตร์ 0 3 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 5 31 0 0 0 31 26 5 31 0 0 0 31
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 46 77 123 6 1 7 130 43 73 116 5 1 6 122
8. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 16 32 48 0 0 0 48 16 31 47 0 0 0 47
9. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 18 33 51 3 9 12 63 16 33 49 2 8 10 59
10. วิทยาลัยธาตุพนม 13 4 17 0 0 0 17 13 4 17 0 0 0 17
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 8 138 146 0 0 0 146 8 138 146 0 0 0 146
รวม 326 849 1,175 32 25 57 1,232 317 837 1,154 27 24 51 1,205
  รวมผู้สำเร็จการศึกษา 1,232 คน รวมผู้ลงทะเบียนบัณฑิต 1,205 คน
ตารางสรุปจำนวนผู้ประสงค์เข้า และ ไม่เข้า รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05:47 น.

คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมผู้เข้ารับฯ (ตรี+โท) จำนวนผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมผู้ไม่เข้ารับ (ตรี+โท)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 24 19 43 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 87 340 427 17 15 32 459 1 8 9 3 0 3 12
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 39 0 39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 180 222 0 0 0 222 2 3 5 0 0 0 5
5. คณะวิทยาศาสตร์ 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 5 30 0 0 0 30 1 0 1 0 0 0 1
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 41 73 114 5 1 6 120 2 0 2 0 0 0 2
8. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 15 30 45 0 0 0 45 1 1 2 0 0 0 2
9. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 16 33 49 2 8 10 59 0 0 0 0 0 0 0
10. วิทยาลัยธาตุพนม 13 2 15 0 0 0 15 0 2 2 0 0 0 2
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 8 134 142 0 0 0 142 0 4 4 0 0 0 4
รวม 310 819 1,129 24 24 48 1,177 7 18 25 3 0 3 28
  รวมผู้เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 1,177 คน รวมผู้ไม่เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 28 คน


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ตามปีที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา และคณะ