ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


สรุปจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 04:52 น.
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม
1. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 0 0 0 24 24
2. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 0 0 0 17 17
3. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 0 0 0 13 13
4. คณะครุศาสตร์ 6 37 13 402 458
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 56 56
6. วิทยาลัยธาตุพนม 0 0 0 69 69
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 0 0 0 89 89
8. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 10 0 231 241
9. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 12 12
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 3 0 50 53
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 3 0 86 89
รวมทั้งหมด 6 53 13 1,049 1,121


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

                      
คณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี รวม
1. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 0 0 0 30 30
2. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 0 0 0 27 27
3. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 0 0 0 26 26
4. คณะครุศาสตร์ 6 58 176 537 777
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 75 75
6. วิทยาลัยธาตุพนม 0 0 0 92 92
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 0 0 0 145 145
8. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 10 0 267 277
9. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 14 14
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 3 0 79 82
11. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 7 0 144 151
รวมทั้งหมด 6 78 176 1,436 1,696