ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายคน

 


 

 

ตรวจสอบตามสาขาวิชา