ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม
กำหนดการฝึกซ้อม ประจำปี 2562