ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 24 มิถุนายน 2565

หมดเวลาให้ขึ้นทะเบียนแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 จนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2565  ขอให้ท่านดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต จองชุดครุยพร้อมชำระเงิน  และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (เฉพาะป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

สามารถกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะกรณีดังนี้

1. ต้องการให้ขานยศในการขานรายนาม เช่น ว่าที่ร้อยตรี , ร้อยตรี  เป็นต้น

2. ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรไปเป็นปีถัดไป (เลื่อนได้ 1 ปีเท่านั้น)

3. บัณฑิตพิเศษที่ต้องการนั่งรถเข็นเข้ารับ ฯ

4. กรณีที่บวชหลังสำเร็จการศึกษา และต้องการเข้ารับในสมณะพระสงฆ์

   ขอให้ดำเนินการกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:08:00 น.

การจองชุดครุยวิทยฐานะ

วิธีการจองชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถทำการจองชุดครุยฯ จากร้านที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น โดยมี 2 ช่องทาง  ได้แก่

1.  จองออนไลน์ผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ ที่เมนู จองชุดครุย

     จองได้ตั้งแต่  : วันที่ 15 กันยายน 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565

     การชำระเงิน :  ชำระเงินออนไลน์ที่ระบบ ฯ ผ่าน QR Code (โดยชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

2.  จองและชำระเงินด้วยตนเอง ณ  สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1 (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)  

    จองได้ตั้งแต่  :  วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 16.30 น.

    การชำระเงิน :   ชำระเงินเต็มจำนวน ณ  สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1 (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)

ราคาชุดครุยวิทยฐานะ

              ระดับ                                                 ราคา (บาท)                    

ค่าประกันความเสียหาย    (บาท)

             ยอดที่ต้องชำระ (บาท)                                     
ปริญญาตรี  (เช่าชุด)7507001,450
ปริญญาตรี  (ตัดใหม่)2,000-2,000
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เช่าชุด)7507001,450
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ตัดใหม่)2,000-2,000
ปริญญาโท  (เช่าชุด)8507001,550
ปริญญาโท  (ตัดใหม่)2,100-2,100

**หมายเหตุ**

1.  กรณีเช่าชุด จะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืน 700 บาท  เมื่อบัณฑิตนำชุดครุยมาคืนในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.  หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณสุมาลี วงศิลา ที่หมายเลข  065-2961922  (ในวัน-เวลาราชการ)

การรับชุดครุยวิทยฐานะ

รับชุดครุยวิทยฐานะที่สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1 (ข้างศาลจังหวัดนครพนม) 

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565  เวลา 14.00 น. - 19.00 น.  และวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 19.00 น.


enlightenedประกาศ

" หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต  มีการตัดชุดครุยวิทยฐานะกับร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด  และชุดครุยวิทยฐานะที่ตัดมาไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม  แล้วบัณฑิตกับมหาบัณฑิตไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  ทางมหาวิทยาลัยนครพนมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น "

                                                                                                                                                     ข้อมูลจาก ... ฝ่ายรับจองชุดครุย ฯ


วันที่ : 21 กันยายน 2565 เวลา 14:33:00 น.

คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอให้บัณฑิต/มหาบัณฑิต กรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะกรณีดังนี้

1. ต้องการให้ขานยศในการขานรายนาม เช่น ว่าที่ร้อยตรี , ร้อยตรี  เป็นต้น

2. ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรไปเป็นปีถัดไป (เลื่อนได้ 1 ปีเท่านั้น)

3. บัณฑิตพิเศษที่ต้องการนั่งรถเข็นเข้ารับ ฯ

4. กรณีที่บวชหลังสำเร็จการศึกษา และต้องการเข้ารับในสมณะพระสงฆ์

   ขอให้ดำเนินการกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 19 กันยายน 2565 เวลา 11:32:00 น.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565  ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

      โดยมหาวิทยาลัยนครพนม จะเปิดระบบรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (หากไม่ขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ)