ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


อัพโหลดรูปภาพหน้าบัณฑิต/มหาบัณฑิต (สวมชุดครุย) เพื่อใช้ยืนยันตัวตน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน