ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 24 มิถุนายน 2565

เหลือเวลาการขึ้นทะเบียน


จะถึงเวลาสิ้นสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 จนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2565  ขอให้ท่านดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต จองชุดครุยพร้อมชำระเงิน  และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (เฉพาะป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

สามารถกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะกรณีดังนี้

1. ต้องการให้ขานยศในการขานรายนาม เช่น ว่าที่ร้อยตรี , ร้อยตรี  เป็นต้น

2. ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรไปเป็นปีถัดไป (เลื่อนได้ 1 ปีเท่านั้น)

3. บัณฑิตพิเศษที่ต้องการนั่งรถเข็นเข้ารับ ฯ

4. กรณีที่บวชหลังสำเร็จการศึกษา และต้องการเข้ารับในสมณะพระสงฆ์

   ขอให้ดำเนินการกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:08:00 น.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565  ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

      โดยมหาวิทยาลัยนครพนม จะเปิดระบบรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (หากไม่ขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ)