ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 10 ตุลาคม 2566

หมดเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเข้ารับการฝึกซ้อม และการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อม และการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565   โดยให้บัณฑิตแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 (เมนู ประกาศที่เกี่ยวข้อง) หรือหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตของคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 16 มกราคม 2567 เวลา 08:13:00 น.

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2567  ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม   

(ในส่วนของกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 17 มกราคม 2567)


วันที่ : 12 มกราคม 2567 เวลา 13:46:00 น.

แจ้งขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 

ได้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 เท่านั้น

ขอให้ท่านดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต จองชุดครุย และชำระเงินที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

สามารถกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กรณีดังนี้

1. ต้องการให้ขานยศในการขานรายนาม เช่น ว่าที่ร้อยตรี , ร้อยตรี  เป็นต้น

2. ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรไปเป็นปีถัดไป (เลื่อนได้ 1 ปีเท่านั้น)

3. บัณฑิตพิเศษที่ต้องการนั่งรถเข็นเข้ารับ ฯ

4. กรณีที่บวชหลังสำเร็จการศึกษา และต้องการเข้ารับในสมณะพระสงฆ์

   ขอให้ดำเนินการกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ภายในวันที่ 5 มกราคม 2567


วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 เวลา 17:18:00 น.

กำหนดการจองชุดครุยวิทยฐานะ

กำหนดการจอง

บัณฑิตทำการจองชุดครุยฯ จากร้านที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566   ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

วิธีการจองและชำระเงิน

บัณฑิตจองชุดทางออนไลน์ ผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯ เท่านั้น ที่เมนู จองชุดครุย พร้อมชำระเงินออนไลน์ ผ่าน QR Code (โดยชำระเต็มจำนวนเท่านั้น) โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านระบบได้ภายใน 3 วันทำการ หลังทำการชำระเงิน

ราคาชุดครุยวิทยฐานะ

                              ระดับ / รูปแบบ                                    ราคา (บาท)            ค่าประกันความเสียหาย     ยอดที่ต้องชำระ (บาท)     
ปริญญาตรี - ซื้อ (ตัดตามไซส์จริง)2,000-2,000
ปริญญาตรี -เช่า (ตัดตามไซส์จริง)1,0007001,700
ปริญญาตรี - เช่า7507001,450
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - ซื้อ (ตัดตามไซส์จริง)2,000-2,000
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - เช่า (ตัดตามไซส์จริง)1,0007001,700
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - เช่า7507001,450
ปริญญาโท - ซื้อ (ตัดตามไซส์จริง)2,100-2,100
ปริญญาโท -เช่า (ตัดตามไซส์จริง)1,1007001,800
ปริญญาโท - เช่า8507001,550
ปริญญาเอก - ซื้อ (ตัดตามไซส์จริง)2,200-2,200
ปริญญาเอก - เช่า (ตัดตามไซส์จริง)1,2007001,900
ปริญญาเอก - เช่า9507001,650

**  กรณีเช่าชุด จะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืน 700 บาท  เมื่อบัณฑิตนำชุดครุยมาคืนในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ราคาชุดอื่น ๆ 

                              รายการ                                                   ราคา (บาท)                    ค่าประกันความเสียหาย         ยอดที่ต้องชำระ (บาท)     
ชุดสูทสีกรมท่า - ซื้อ (ตัดตามไซส์จริง)2,700-2,700
ชุดสูทสีกรมท่า - เช่า7007001,400
ชุดปกติขาว ไม่รวมเครื่องหมาย - ซื้อ (ตัดตามไซส์จริง) 2,800-2,800
ชุดปกติขาว ไม่รวมเครื่องหมาย - เช่า8007001,500

**  กรณีเช่าชุด จะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืน 700 บาท  เมื่อบัณฑิตนำชุดมาคืนในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

วิธีการวัดไซส์ชุดครุย