ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 10 ตุลาคม 2566

เหลือเวลาการขึ้นทะเบียน


จะถึงเวลาสิ้นสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจองชุดครุยวิทยฐานะ

เนื่องจากฝ่ายรับจองชุดครุยอยู่ระหว่างการจัดจ้างร้านฯ จึงขอเลื่อนการรับจองชุดครุยไปก่อน ซึ่งหากทราบกำหนดการจองและรายละเอียดที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยด่วนต่อไป  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09:33:00 น.

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

                           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565  ในช่วงระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567  ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  (หากได้รับการแจ้งกำหนดวันที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป)


ไฟล์ข่าว


วันที่ : 13 ตุลาคม 2566 เวลา 12:27:00 น.

คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอให้บัณฑิต/มหาบัณฑิต กรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะกรณีดังนี้

1. ต้องการให้ขานยศในการขานรายนาม เช่น ว่าที่ร้อยตรี , ร้อยตรี  เป็นต้น

2. ต้องการขอเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรไปเป็นปีถัดไป (เลื่อนได้ 1 ปีถัดไปเท่านั้น)

3. บัณฑิตพิเศษที่ต้องการนั่งรถเข็นเข้ารับ ฯ

4. กรณีที่บวชหลังสำเร็จการศึกษา และต้องการเข้ารับในสมณะพระสงฆ์

   ขอให้ดำเนินการกรอกคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นที่งานทะเบียนคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 13 ตุลาคม 2566 เวลา 13:16:00 น.

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566  ผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ ที่เมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต (เฉพาะระดับป.บัณฑิต ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 (หากไม่ขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ)       

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองก่อนทำการยืนยันขึ้นทะเบียนบัณฑิต   หากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดกรุณาติดต่องานทะเบียนคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

ขออภัย ขณะนี้ระบบโทรศัพท์กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขัดข้อง  กรุณาติดต่อผ่าน Inbox เพจ facebook กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม  https://www.facebook.com/profile.php?id=100054224781981  (ในวัน-เวลาราชการ) 


ในส่วนของการจองชุดครุย เนื่องจากฝ่ายรับจองชุดครุยอยู่ระหว่างการประสานจัดจ้างร้านฯ จึงขอเลื่อนการรับจองชุดครุยไปเป็นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 (หากทราบวันที่ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 13 ตุลาคม 2566 เวลา 13:01:00 น.