ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลสถานะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดระบบให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  สามารถแก้ไขข้อมูลสถานะการมีงานทำให้เป็นปัจุบัน ได้ที่ปุ่ม "อัพเดทข้อมูลการมีงานทำ" ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 

ข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการส่งข้อมูลรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) / ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย / และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลภายนอกแต่อย่างใด

ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ  


วันที่ : 29 เมษายน 2563 เวลา 16:02:00 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อม และการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ปีการศึกษา 2561-2562


ไฟล์ข่าว


วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:52:00 น.

กำหนดการจองชุดครุยวิทยฐานะ

วิธีการจองชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถทำการจองชุดครุยฯ จากร้านที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น โดยมี 2 ช่องทาง  ได้แก่

1.  จองออนไลน์ผ่านระบบลงทะเบียนบัณฑิต ฯ ที่เมนู จองชุดครุย

     จองได้ตั้งแต่  : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562

     การชำระเงิน :  พิมพ์ใบจองติดต่อชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  (โดยชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

2.  จองและชำระเงินด้วยตนเอง  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)

    จองได้ตั้งแต่  :  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  - 24 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    การชำระเงิน :  ติดต่อชำระเงิน ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1

ราคาชุดครุยวิทยฐานะ

              ระดับ                                                  ราคา (บาท)                    

ค่าประกันความเสียหาย    (บาท)

             ยอดที่ต้องชำระ (บาท)                                     
ปริญญาตรี  (เช่าชุด) 800 1,000 1,800
ปริญญาตรี  (ตัดใหม่) 2,000 - 2,000
ปริญญาโท  (เช่าชุด) 1,000 1,000 2,000
ปริญญาโท  (ตัดใหม่) 2,200 - 2,200

**หมายเหตุ**

1.  กรณีเช่าชุด จะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืน 1,000 บาท เมื่อบัณฑิตนำชุดครุยมาคืนในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.  กรณีจองและชำระเงิน ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม บัณฑิตสามารถให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อน มาชำระเงินได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้

การรับชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถรับชุดครุย ฯ  ได้ ​ในวันที่ 6 -7 ธันวาคม 2562  เวลา  09.00 - 18.00 น.  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1

 

หมายเหตุ    1. กรณีจองและชำระ ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม บัณฑิตสามารถให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อน มาชำระเงินได้ตาม                                       กำหนดการที่แจ้งไว้

                 2.  หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่  คุณฉลาด ที่หมายเลข  099-975-4989, คุณสุมาลี 085-004-2551

enlightenedประกาศ 

" หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต  มีการตัดชุดครุยวิทยฐานะกับร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด  และชุดครุยวิทยฐานะที่ตัดมาไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม  แล้วบัณฑิตกับมหาบัณฑิตไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  ทางมหาวิทยาลัยนครพนมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น "

                                                                                                                                                     ข้อมูลจาก ... ฝ่ายรับจองชุดครุย ฯ


วันที่ : 11 กันยายน 2562 เวลา 15:50:00 น.

กำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2562

       ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม  จะมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562  ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น

       ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562  ดำเนินการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  (หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ)   โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยละเอียด  เนื่องจากข้อมูลในระบบดังกล่าวจะใช้ในการพิมพ์ปริญญาบัตร  ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที  enlightened

     smiley หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2561-2562 ได้ กรุณาติดต่อที่คณะ/วิทยาลัย  เพื่อกรอกคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ พร้อมแนบหลักฐาน  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  หากไม่ได้ยื่นคำร้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาหน้า และปีการศึกษาถัด ๆ ไป

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 เวลา 18:16:00 น.